Algemene voorwaarden


1. Algemene Voorwaarden
1. Ondernemingen leverend onder het merk PARTITUDE® zijn Opdrachtnemer.
2. Ondernemingen wettelijk bevoegd onder het Nederlands recht zijn Opdrachtgever.
3. Tenzij anders vermeld, worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in deze Algemene Voorwaarden Partijen genoemd.
4. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan als deze, uitdrukkelijk en schriftelijk, door Partijen zijn vastgelegd.
6. Concepten, Modellen, Methodieken, Patenten, Licenties, Gebruiksrechten, Producten en Diensten worden in deze Algemene Voorwaarden, indien niet nader gespecificeerd, Leveringen genoemd.
7. Alle vormen van rechtsbetrekking worden in deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst genoemd.
8. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten door (het uitvoeren van opdrachten) door Opdrachtnemer.
9. De met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen.
10. Alle Leveringen door Opdrachtnemer zijn gebaseerd op het DOMEIN® en PARTITUDE® REALISATIEMANAGEMENT®.
11. Door ondertekening / bevestiging van de Overeenkomst zowel mondeling, in geschreven vorm dan wel door daadwerkelijk dienovereenkomstig handelen, verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze worden op verzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt.

2. Overeenkomst- en Periode
1. De Overeenkomst wordt in beginsel schriftelijk door Partijen bevestigd.
2. De Overeenkomstperiode is zoals in de Overeenkomst is vermeld.
3. Overeenkomst bevestigingen / verlengingen worden door Partijen in beginsel schriftelijk bevestigd per brief en/of per mail.

3. Tarieven en Betaling
1. Voor de tarieven zie Overeenkomst. Alle tarieven zijn opgebouwd uit (een combinatie van) Concept/Model/Methodiek vergoeding door middel van Patent-, Licentie-, Gebruiksrecht fee, Uren en Dagdelen. In geval van een Prestatiecontract komen Partijen tot een Succes-fee Overeenkomst.
2. In geval van een maatwerkproduct voor de Opdrachtgever wordt een 1-malige vergoeding voor overdracht eigendom overeengekomen tussen Partijen.
3. Alle tarieven zijn exclusief de geldende BTW, zoals deze is vastgelegd in de wet omzetbelasting of wel zonder BTW indien dit op grond van de wet omzetbelasting van toepassing is.
4. Bij de toepassing van de Onderwijsvrijstelling voor de BTW, wordt dit expliciet in de Overeenkomst vastgelegd en op de facturatie gespecificeerd. In geval alsnog BTW wordt (na) geheven door de Belastingdienst, zal Opdrachtnemer deze in rekening brengen bij Opdrachtgever die deze terstond voldoet.
5. Facturen worden door Opdrachtgever betaald binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Aanmanings- en incassokosten zijn voor de Opdrachtgever.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is Opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 4% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever hiervan schriftelijk ontheffen.
7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de voorwaarden van een Overeenkomst tijdens de looptijd eenzijdig te wijzigen.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd vergoeding voor extra werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
9. Tarieven zijn altijd exclusief kantoor(on)kosten, reis- en verblijf kosten.
10. Opdrachtnemer werkt met voor- en nacalculatie inclusief specificatie.

4. Acceptatie en Annulering van de Levering
1. De Opdrachtnemer zal een aanvraag voor een Levering van Opdrachtgever, mondeling, schriftelijk, telefonisch, via digitale media als bindend beschouwen.
2. Na aanvraag zal Opdrachtgever in beginsel een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer ontvangen met Leveringsspecificatie, tarieven en condities.
3. Indien door omstandigheden buiten de schuld van Opdrachtnemer geplande Levering niet plaats kan vinden, zijn Partijen gehouden Levering opnieuw mogelijk te maken.
4. Indien door omstandigheden (van) (bij) de Opdrachtgever geplande Levering niet kan plaats vinden, is Opdrachtgever tot de overeengekomen vergoeding van de Levering verplicht.
5. In geval van gereserveerde (programma) tijd als onderdeel van de Overeenkomst is de Opdrachtgever bij geen/gedeeltelijk gebruik daarvan tot betaling van de niet gebruikte tijd verplicht volgens de Overeenkomst voorwaarden.
6. Indien de Opdrachtnemer Levering niet (tijdig) kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloed lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

5. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer verplicht zich tegenover de Opdrachtgever naar beste kunnen de Overeengekomen Levering te doen plaats vinden.
2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan de Opdrachtgever of derden ten gevolge van de Levering genoemd in de Overeenkomst door haar beschikking gestelde personeel, of door derden met wie de Opdrachtnemer werkt of aan wie de Opdrachtnemer werk uitbesteedt.
3. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aanspraken door derden.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6. Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervalt na verloop van een jaar nadat de werkzaamheden volgens de Overeenkomst aan de Opdrachtgever zijn verricht, tenzij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer binnen deze termijn heeft gedagvaard voor de bevoegde rechter.

6. Geheimhouding
1. Alle informatie verkregen door Partijen in de loop en behandeling van de Levering onder de Overeenkomst zal beschouwd worden als vertrouwelijk en zal door geen van Partijen of diens werknemers aan een andere persoon, maatschappij of corporatie openbaar worden gemaakt. Geen van Partijen zal, zonder schriftelijke toestemming van de ander, een lezing geven, toelichting geven, publiceren, een toespraak of interview houden over, of adverteren over alle informatie die betrekking heeft op de Levering en de zaken van Partijen.
2. De verplichtingen in voorgaande clausule zullen van kracht blijven ondanks de beëindiging of voltooiing van de Overeenkomst.

7. Intellectuele eigendom
1. De ontwikkelde Concepten, Modellen, Methodieken, Patenten, Licenties, Gebruiksrechten, Producten en Diensten blijven ten alle tijde eigendom van de Opdrachtnemer.
2. De (medewerkers van de) Opdrachtgever zijn / is niet gerechtigd materiaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven, dan wel zelf (in persoon of als bedrijf) (in eigen organisatie) te exploiteren.
3. Alle opleidings- / begeleidings- / evaluatie activiteiten, verband houdende met de Levering blijven aan de Opdrachtnemer voorbehouden.
4. De (medewerkers van de) Opdrachtgever zijn / is gehouden materiaal op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer te retourneren, en in al haar bewaarvormen te vernietigen, op straffe van een boete van € 10.000,– per dag. Opdrachtnemer kan vernietiging door Opdrachtgever, door aangewezen extern onafhankelijke partij laten vaststellen.
5. Partijen kunnen artikel 7.1 tot en met 7.3 (gedeeltelijk) opheffen door schriftelijke afspraken te maken over koop / huur / verzelfstandiging van (delen van) het vermelde Intellectuele eigendom.
6. Artikel 7.5 gaat in effect na ontvangst van de koop / huur / verzelfstandiging / vergoeding van betrokken eigendommen door Opdrachtnemer van Opdrachtgever.

8. Klachten – geschillen
1. Eventuele klachten over Levering door de Opdrachtnemer dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan door de Opdrachtgever, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij uitblijven hiervan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Levering.
2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. Opdrachtnemer heeft een interne klachtenprocedure waar Opdrachtgever gebruik van kan maken.

9. Wanprestatie en geschillen regeling
1. Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke aanmaning met inachtneming van een termijn van veertien dagen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden elders een andere termijn is genoemd, welke termijn dan als vervaltermijn geldt, in gebreke blijft enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen en voorts in het geval van faillissementsaanvraag, surseance van betaling, staking van het bedrijf van Opdrachtgever, beslag door crediteuren, ondercuratelestelling, overlijden of emigratie van Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer het recht de onderhavige Overeenkomst op te schorten of als ontbonden te beschouwen, ongeacht het recht op schadevergoeding voor de eventueel geleden schade.
2. Indien en zolang de Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Opdrachtnemer gerechtigd verdere Levering op te schorten, dan wel Levering volgens de Overeenkomst, tot de datum waartegen de Overeenkomst is beëindigd volgens de overeengekomen tarieven te berekenen.
3. Een geschil ontstaat op het moment dat één van Partijen stelt dat er een geschil is.
4. Bij (gedeeltelijke) Levering verantwoording door de Opdrachtnemer zal, wanneer door de Opdrachtgever wijzigingen verlangd worden of door externe factoren wijzigingen noodzakelijk worden in tijdsplanning, systeem- en/of programmaspecificaties, door de Opdrachtnemer een afzonderlijke begroting gemaakt worden voor mogelijke kosten van zulke wijzigingen en zal een opgave gedaan worden van de veranderingen en het eventueel overeengekomen tijdschema, die daarvan het gevolg zijn.
5. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de programma’s tussentijds te wijzigen. Aan brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend en deze binden de Opdrachtnemer niet.

10. Concurrentiebeding
1. Het is Opdrachtgever verboden om met werknemers / partners van Opdrachtnemer tijdens hun (dienst) betrekking met Opdrachtnemer of binnen twaalf maanden na beëindiging van deze (dienst) betrekking in de ruimste zin van het woord een Overeenkomst aan te gaan of deze werknemers / partners op enigerlei andere wijze voor hun werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
2. Voor iedere overtreding verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van €10.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
2. De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn standplaats heeft is bij enig bevoegd ter zake van tussen Partijen gerezen geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
3. Partijen kunnen (in geval van internationale Levering) schriftelijk en in overeenstemming met de Nederlands wet- en regelgeving, afwijken van dit artikel.


Geldig per 1-1-2018