Selecteer een i-vak voor meer informatie

Organisaties verkeren in een permanente staat van verandering en worden voortdurend uitgedaagd om snel en doeltreffend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een heldere visie en richting zijn hierbij van belang om te kunnen anticiperen op de wereld van morgen en overmorgen. Een fragmentarische aanpak hoort daar niet bij. Partitude faciliteert de regie op strategie en beleid met als resultaat dat op alle veranderingen integraal ingespeeld is.

Voortbestaan bestaat als kennis en technologie op orde zijn en de processen ingericht zijn op het bereiken van resultaten. Structuur heeft dan haar natuurlijke rol als hulpmiddel om te kunnen presteren. Echter, structuren en processen verworden vaak tot hoofdzaak. Dit leidt tot afname van realisatiekracht. Partitude faciliteert samenhang tussen alle factoren voor resultaat en rendement met als resultaat succesvolle structuren.

Management wordt voortdurend geconfronteerd met de vraag hoe mens en organisatie doelmatig(er) in te richten. Reorganiseren en investeren in modellen en methodieken vormen daarin niet dé oplossing, zijn vanuit enkele invalshoeken gedreven en leiden tot “residu” (niet benut potentieel). Herhaling van zetten is vaak het gevolg. Partitude faciliteert permanent verandervermogen met als resultaat dat het organisatiepotentieel benut is.

Professionals hebben maar één belang; hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Vanuit passie gedreven en met liefde voor het vak het beste uit de ander en jezelf halen. De realiteit laat hierin barrières en belemmeringen zien. Hierdoor gaat toegevoegde waarde verloren. Partitude faciliteert de professional op weg naar eigen kracht met als resultaat dat talent van waarde is voor de organisatie.

Groei is gegarandeerd als ontwikkeling belangrijk wordt gevonden. Mensen bezitten een reservoir aan competenties en dat maakt dat teams bestaan uit een potentieel aan kennis, kunde en kunst. Het onderhouden, verbeteren en vernieuwen hiervan is zelden daadwerkelijk beleid. Partitude faciliteert Leren Presteren naar Realiseren met als resultaat dat op alle niveaus bijblijven en voorblijven verankerd is.

Menselijke gedrevenheid als succesfactor in organisaties is mogelijk door (persoonlijk) leiderschap. De mate van toekomstbestendigheid wordt bepaald door de mensen die zich daaraan verbinden. Waar leiderschap gericht op het collectief doel ontbreekt, gaan voorbeeldgedrag en vertrouwen verloren. Partitude faciliteert de voeding van intenties en drijfveren met als resultaat blijvend op elkaar aangesloten management en medewerkers.